266778984242575

ჩვენ შესახებ

germanuli saxli ukve 15 welia saqmianobs kavkasiis bazarze. Cven varT germanuli brendebis Krono-Original (laminirebuli iatakis umsxvilesi mwarmoebeli evropaSi), Cordes (nebismieri profilis da sigrZis umaRlesi xarisxis xis masala), Oli-Lacke (xis dasafari laqebi), Erfurt (msoflio lideri SesaRebi Spalerebis warmoebaSi), Conmetall (santeqnika da saojaxo rkina-kaveuloba), Sanitop (santeqnika), Nord Ceram (metlaxi) da Grohn (kafeli), erTaderTi, oficialuri warmomadgeneli saqarTveloSi. amavdroulad, gvaqvs saqmiani da partnioruli urTierToba samSeneblo-saremonto masalebis mwarmoebel 20-mde germanul kompaniasTan. didi konkurenciis miuxedavad, germanulma saxlma SeZlo daemkvidrebina adgili kavkasiis bazarze. dRes Cvenma momxmarebelma icis, rom germanuli saxlis sawyob-maRaziebSi iyideba mxolod evropuli warmoebis, umaRlesi xarisxis, produqcia. aRsaniSnavia, rom Cven piradad Semogvaqvs germaniidan samSeneblo-saremonto masalebi, Cvens sawyob-maRaziebSi aris sabiTumo fasebi, amasTanave pasuxismgebelni varT mowodebuli produqciis xarisxze. Cvens sawyob-maRaziebSi SegiZliaT ixiloT uamravi saxeobis laminati da mis dasagebad aucilebeli sxvadasxva aqsesuari; momxmareblis survilisamebr SegviZlia CamovitanoT kedelze gasakravi da Ria cis qveS saeqspluatacio wyal, Tovl da yinva-gamZle laminati. iatakis da xis dasafari germanuli laqebi da sxva masalebi; nebismieri profilis da sigrZis umaRlesi xarisxis xis masala; 200-mde saxeobis germanuli santeqnika (rogorc cal-calke, aseve kompleqtaciaSi, romlebic Seqmnilia wamyvani germanuli brendebis (KALDEWEI, Villeroy&Boch, Grohe, Hansgrohe, Keramag, Geberit, Pagette) dizainerebis mier da sruliad Seesabameba Tanamedrove stilsa da standartebs.


 2013 wlis Tebervlidan germanul saxls hyavs oficialuri warmomadgeneli germaniis federaciul respublikaSi (q. hamburgi), romlis saSualebiTac SegviZlia moviZioT da umokles vadebSi mogawodoT TqvenTvis sasurveli nebismieri produqcia germaniidan

 

Deutsches Haus